Opportuniteitsadvies

Inhoud

Het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver neemt een belangrijke regierol op in het kader van kinderopvang. Vanuit deze regierol wil de gemeente ertoe bijdragen dat er voldoende betaalbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang is met een goede spreiding op haar gehele grondgebied.

Sinds het invoege treden van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving over de voorwaarden en procedure in het kader van de toekenning van een vergunning of subsidie aan een organisator van kinderopvang en buitenschoolse opvangen over voorwaarden voor het lokaal bestuur in het kader van het lokaal beleid kinderopvang’ moet een organisator bij de aanvraag van een vergunning kinderopvang vanaf 1 januari 2022 verplicht het opportuniteitsadvies van het lokale bestuur toevoegen.

Concreet:  wanneer een organisator wil starten met kinderopvang of uitbreiden met een aanzienlijk aantal plaatsen kinderopvang (vanaf 9 plaatsen) moet de organisator hiervoor een vergunningsaanvraag indienen bij het Agentschap Opgroeien. Een belangrijke voorwaarde om vergund te worden is het opportuniteitsadvies bij het lokaal bestuur inwinnen.

Voorwaarden

Er zijn 2 voorwaarden om opportuniteitsadvies te verlenen: 

  1. Adres van de locatie is gekend en is gelegen op het grondgebied van Sint-Katelijne-Waver
  2. De vermoedelijke opstartdatum/verhuisdatum is gekend

Procedure

1)       Voortraject: het kennismakingsgesprek

Vooraleer een definitief opportuniteitsadvies kan aangevraagd worden, dient er eerst een kennismakingsgesprek plaats te vinden tussen de organisator kinderopvang en een medewerker van de dienst huis van het kind Sint-Katelijne-Waver. Tijdens het kennismakingsgesprek kan het lokaal bestuur o.a. inzicht geven in de noden die ze ervaart m.b.t. kinderopvang en krijgt de organisator de mogelijkheid om vragen te stellen en de plannen voor te stellen. Volgende punten komen tijdens een kennismaking steeds aan bod:

  • beleidsvoerend vermogen, ervaring, visie en plan van aanpak van de organisator (informatief)
  • omgevingsanalyse (o.a. overzicht aantal plaatsen per 100 kinderen/per wijk)
  • medewerking lokaal loket kinderopvang
  • medewerking lokaal overleg kinderopvang (LOK)
  • eventuele ondersteuningsmogelijkheden vanuit het lokaal bestuur
  • stedenbouwkundige voorschriften

Aanvraag kennismakingsgesprek

De vraag voor een kennismakingsgesprek met een medewerker van de dienst huis van het kind Sint-Katelijne-Waver kan via e-mail: kind@skw.be.

2)      Aanvraag opportuniteitsadvies bij lokaal bestuur

Nadat een kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden (in het kader van het voortraject) kan de aanvraag voor opportuniteitsadvies ingediend worden bij het lokaal bestuur Sint-Katelijne-Waver via e-mail: kind@skw.be.

De aanvraag voor opportuniteitsadvies dient te gebeuren op basis van dit formulier.

3)      Terugkoppeling advies aan organisator

De dienst huis van het kind maakt het opportuniteitsadvies op en agendeert op het college van burgemeester en schepenen. Na goedkeuring koppelt de dienst huis van het kind het opportuniteitsadvies terug aan de indienende organisator, en dit binnen de 30 kalenderdagen na de aanvraag. De organisator wordt hierover via e-mail op de hoogte gebracht en voegt dit advies toe aan de vergunningsaanvraag.

Een opportuniteitsadvies wordt gemotiveerd en is positief of negatief.

4)        Hoorrecht

Indien de organisator nog opmerkingen hebt over het ontvangen opportuniteitsadvies kinderopvang of hij is niet akkoord met dit advies, heeft hij het recht om gehoord te worden. Dit kan door, binnen de 30 dagen na het ontvangen van het advies, contact op te nemen met de coördinator flankerend onderwijs en opgroeien via kind@skw.be.

Bijlage

Naar top