Adviesprocedure bij oproepen Agentschap Opgroeien

Inhoud

Voor aanvragen in uitbreidingsrondes of omschakeling van subsidies van Opgroeien wordt van  kinderopvanginitiatieven verwacht dat ze tijdig het lokaal bestuur informeren over een bij Opgroeien ingediende aanvraag.  Er wordt aan het lokaal bestuur gevraagd om adviescriteria en een procedure uit te werken voor de beoordeling van de aanvragen binnen de gemeente. Het lokaal bestuur kan op basis van deze criteria en procedure advies uitbrengen over een aanvraag. Dit advies wordt door Agentschap Opgroeien gebruikt in de beoordeling van de aanvraagdossiers.

Procedure

Een organisator kinderopvang die een aanvraag voor uitbreiding of omschakeling indient bij het Agentschap Opgroeien is verplicht deze aanvraag ook bekend te maken bij het lokaal bestuur.

De aanvrager dient het lokaal bestuur te informeren over de bij Opgroeien ingediende aanvraag via mail naar kind@skw.be en dit binnen de timing die door Opgroeien werd beslist. De aanvrager ontvangt binnen de vijf werkdagen na indiening een ontvangstbevestiging per e-mail.

Criteria

CRITERIUM 1 Betrokkenheid van de organisator bij de gemeente = 1 punt

  • Het opvanginitiatief engageert zich om deel te nemen aan netwerkmomenten georganiseerd door het Huis van het Kind en vergaderingen van het lokaal overleg kinderopvang (LOK), verleent medewerking aan het lokaal loket kinderopvang  en engageert zich om communicatie van het Huis van het Kind mee te verspreiden naar ouders en opvoeders.

(minstens jaarlijkse aanwezigheid bij netwerkomenten Huis van het Kind en LOK en verontschuldigen bij afwezigheid, informatie over activiteiten Huis van het Kind kenbaar maken bij ouders en opvoeders aan de hand van mails, brochures en affiches)
Het opvanginitiatief (zowel een nieuwe als een bestaande organisator) tekent hiervoor een engagementsverklaring.

CRITERIUM 2 Het opvanginitiatief is gelegen in een wijk waar een relatief hogere nood is aan opvangplaatsen = 3 punten*

Voor aanvragen die betrekking hebben op omschakeling van bestaande plaatsen naar plaatsen inkomenstarief wordt dit criterium niet toegepast. Het gaat dan immers niet om creëren van nieuwe plaatsen. Dit criterium ivm opvangschaarste is op die gevallen niet van toepassing.

  • Een wijk met weinig aanbod kinderopvang 0 tot 3 jaar

(minder dan 60 opvangplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar)

= 3 punten

  • Een wijk met gemiddeld aanbod kinderopvang 0 tot 3 jaar

(tussen de 60 en 75 opvangplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar)

= 2 punten

  • Een wijk met een ruimer aanbod kinderopvang

(meer dan 75 opvangplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar)

= 0 punten

CRITERIUM 3 Het opvanginitiatief is gelegen in een wijk waar relatief hogere nood is aan IKT opvangplaatsen = 3punten*

  • Een wijk met weinig aanbod IKT kinderopvang 0 tot 3 jaar

(minder dan 35 IKT opvangplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar)

= 3 punten

  • Een wijk met gemiddeld aanbod IKT kinderopvang 0 tot 3 jaar

(tussen de 35 en 65 IKT opvangplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar)

= 2 punt

  • Een wijk met een ruimer aanbod  IKT kinderopvang

(meer dan 65 IKT opvangplaatsen per 100 kinderen 0-3 jaar)

= 0 punten

* Voor het toekennen van de scores van criterium 2 en 3 worden de meest recente cijfers van Provincie in cijfers (https://provincies.incijfers.be/dashboard/dashboard/zorgaanbod) gebruikt.

Afhandeling

Het advies van het lokaal bestuur komt tot stand door het afwegen van de aanvragen ten opzichte van de geformuleerde beoordelingscriteria. Het advies van het lokaal bestuur wordt opgemaakt door de coördinator flankerend onderwijs en opgroeien Huis van het Kind conform de richtlijnen van het Agentschap Opgroeien.

Als het lokaal bestuur een positief advies uitbrengt dan wordt ook een score toegekend op basis van de vastgelegde beoordelingscriteria.

Het lokaal bestuur kan enkel een negatief advies uitbrengen indien deze mogelijkheid beschreven staat in de oproep van het Agentschap Opgroeien. De voorwaarden hiervoor staan beschreven in de oproep.

Bekendmaking

Het lokaal bestuur brengt de aanvragers op de hoogte over het advies en de eindscore van het lokaal bestuur binnen de twee weken na indiening van het dossier via e-mail en een aangetekend schrijven.

De beoordelingen en scores worden teruggekoppeld aan het lokaal overleg kinderopvang bij een volgend overleg of via mail.

Indien een aanvrager dit wenst kan ook een gesprek worden aangevraagd bij de coördinator flankerend onderwijs en opgroeien van het Huis van het Kind om het advies en de eindscore toe te lichten. In dit geval moet de aanvrager hiervoor het initiatief nemen binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst van het advies en de eindscore van het lokaal bestuur.

Naar top